Accreditatieproces studentenverenigingen moet eerlijker

Geef ambitie een stem!

Accreditatieproces studentenverenigingen moet eerlijker

Lees hier de woordvoering van raadslid David Jan Meijer

Voorzitter,

Allereerst een woord van dank richting u voorzitter, de collega’s in de raad en de griffie, dat zij dit spoeddebat vandaag mogelijk maken. De huidige crisis vraagt veel van hen, en het nieuwe pakket met maatregelen draagt ook niet bij aan de werkdruk. Lesplannen moeten worden omgegooid, colleges worden herschreven en tentamens opnieuw ingepland. Ook het thuiswerken vraagt veel van onze collega’s.  En dan nu, op de drempel naar het kerstreces; het rustmoment waar velen van ons naar uitkijken, toch weer een vergadering. Ik wil dan ook beginnen met mijn waardering uitspreken voor het goede en vele werk dat zij doen.

In de aanloop naar dit spoeddebat is dan ook veelvuldig gesproken over de vraag van de noodzaak waarom wij dit nog voor de kerst moeten behandelen. Kan dit niet in de reguliere cyclus? Het is een veelgestelde vraag.

We spreken vandaag over de accreditatie van studentenorganisaties in Groningen. Dat doen we niet om de recente incidenten goed te praten, of om fout gedrag te bagatelliseren.  We vragen hier ook niet om de uitkomst van de accreditatie aan te passen naar een positief advies. Het gaat ons hier om het accreditatieproces en het feit dat de gemaakte afspraken van aard zijn veranderd en daardoor niet zijn nagekomen.

En ja voorzitter, dit moest zo snel mogelijk worden besproken. Want uiteindelijk spreken wij met elkaar vandaag over vertrouwen. Dat van de Raad en dat van de studentenorganisaties.

Het vertrouwen van de raad hadden wij vandaag willen bespreken, omdat het College ons bewust verkeerd heeft geïnformeerd. In de raadsvergadering van donderdag 10 december gaf zij aan dat het accreditatieproces van Vindicat nog gaande was: gesprekken liepen nog, zaken waren nog onduidelijk: er was nog geen besluit genomen. Nog geen twee uur later moest de Raad uit de krant vernemen dat dat niet het geval was. Het besluit was al genomen, er was een persbericht uitgestuurd en het onderzoeksrapport gepubliceerd. Naderhand heeft het College ook toegegeven dat dit besluit in de bestuursvergadering van dinsdag 8 december is genomen.

Voorzitter, dat raakt het vertrouwen van de raad. Dat vertrouwen is de kern van onze bestuursvorm. Dat hadden wij vandaag met het College willen bespreken. Maar het College is er niet. Het College heeft besloten om niet te komen. Dat vindt De Vrije Student een ronduit bijzondere beslissing. Wij betreuren het dan ook dat wij hier vandaag niet in de breedte over kunnen spreken.

Waar wij wel over kunnen spreken dat is het vertrouwen van onze studentenorganisaties. De afspraken rondom het accreditatieproces zijn niet nagekomen en dat zorgt voor gevoelen van onbehagen en dat raakt het vertrouwen. De studentenorganisaties maken zich zorgen. Dat terwijl onze Universiteit deze verenigingen en haar bestuurders in deze moeilijke tijden zo ontzettend hard nodig heeft.

Daarom wil ik ook mijn waardering uitspreken naar alle studentenorganisaties van Groningen, (die ook in groten getale via de digitale publieke tribune aanwezig zijn). Hun betrokkenheid en verantwoordelijkheid in deze tijden van crises stemt ons optimistisch. Zij vormen de hoeksteen van de academische gemeenschap, voorzien in de behoefte tot sociaal contact en maken daarmee van de stad Groningen een echte studentenstad. In de donkere dagen voor kerst, die voor veel studenten in deze zware tijd niet makkelijk zijn, brengen zij de broodnodige verlichting en maken ze van de individuele studenten een gemeenschap. Die gemeenschapszin, verlichting en ondersteuning hebben wij nu meer dan ooit nodig.

Zeker in deze tijden, waarin zij al het mogelijke werk verrichten om de feestdagen zo plezierig en ordentelijk mogelijk te laten verlopen, willen wij recht doen aan hun gevoelen. Wij hebben oog voor al het goede en harde werk dat door deze organisaties wordt verricht; ook al verschijnen die positieve berichten niet altijd in de pers.

Het voorstel dat wij de raad doen toekomen, moet dan ook recht doen aan het vertrouwen van deze verenigingen. De kern van het stuk is eigenlijk simpel: afspraak=afspraak. We gaan weer terug naar de eerlijke, transparante en controleerbare vorm waarin de accreditatie ooit is gegoten. De accreditatie weer als hulpmiddel, ter ondersteuning. In plaats van het zwaard van Damocles, dat boven de organisaties bungelt.

Over dit voorstel zijn wij optimistisch, we hebben vertrouwen in de uitvoerbaarheid van het plan. Ook zijn wij positief over het brede draagvlak waar dit plan in de studentengemeenschap op kan rekenen. Het is immers precies de manier waarop wij het, als raad, in 2017 met elkaar hebben afgesproken. In feite vragen wij middels de stemming dan ook om niets anders, dan dat het College recht doet aan de gemaakte afspraken. Ik zal afsluiten voorzitter, laat ik het voor de verandering eens kort houden. Dankuwel.

David Jan Meijer

Fractievoorzitter DVS Groningen