Verkiezingsprogramma FEB

Geef ambitie een stem!

Verkiezingsprogramma Faculteit Economie en Bedrijfskunde

1. Voor toegankelijke studie-adviseurs en examencommissies

Studie-adviseurs en examencommissies helpen studenten wanneer zij studieproblemen of persoonlijke problemen ondervinden. Snel geholpen worden, is erg belangrijk. Helaas zijn de wachttijden nog altijd lang. De Vrije Student heeft zich het afgelopen jaar ingezet voor een verkorting van de wachttijden, het faculteitsbestuur heeft hier nu ook meer aandacht aan besteed.

Ook in de toekomst wil De Vrije Student er voor zorgen dat de wachttijden korter worden en de capaciteit van deze voorzieningen wordt vergroot.

2. Voor modern onderwijs

De Vrije Student staat voor modern onderwijs. Wij willen een goede balans in online en fysiek onderwijs, om zo de optimale verhouding tussen vrijheid en verantwoordelijkheid van studenten en medewerkers te kunnen realiseren.

Het gebeurt nog te vaak dat colleges uitvallen, of dat studenten niet aanwezig kunnen zijn bij hun colleges. Ook gaan er kansen verloren, doordat vakgroepen fysiek onderwijs afdwingen, die ook goed online hadden kunnen worden aangeboden. Met digitaal onderwijs kunnen we de onderwijskwaliteit dus verbeteren! De Vrije Student wil online colleges inzetten als aanvulling op het fysieke onderwijs, zodat iedereen zijn colleges kan volgen op de manier die hen het beste uitkomt.

3. Voor digitaal lesmateriaal

De Vrije Student pleit voor digitaal lesmateriaal. Via externe partijen worden nu reeds oude examens en werkboeken digitaal aangeboden, waar studenten voor moeten bijbetalen. De Vrije Student wil dat de RUG dit materiaal zelf beschikbaar stelt. Studenten betalen voor het onderwijs, dan hebben zij ook recht op toegang tot alle beschikbare bronnen. Het beschikbaar stellen van oude tentamens en readers zorgt ervoor dat studenten zich beter kunnen voorbereiden op het tentamen, en niet langer afhankelijk zijn van derde partijen om tegen betaling dit aanbod te kunnen ontvangen.

4. Voor meer stopcontacten

De Vrije Student wil meer stopcontacten, er is nu simpelweg een tekort. Dit zorgt ervoor dat niet alle studenten met een opgeladen laptop in hun college zitten. De Vrije Student wil dat er voldoende stopcontacten beschikbaar komen in de gebouwen van de RUG, zodat iedere student zijn computer kan blijven gebruiken zonder zich druk te hoeven maken over accuduur.

5. Voor verruimde openingstijden van de UB en ACLO

De Vrije Student vindt de openingstijden van de Zernike Bibliotheek te beperk. In tentamentijd moet de Zernike Bibliotheek langer open zijn, zodat deze een volwaardig alternatief wordt voor de overvolle UB in het centrum. Daarnaast wil De Vrije Student dat de Zernike Bibliotheek ook in het weekend open is, zodat we in tentamentijd 250 extra volwaardige studieplekken krijgen.

De UB is dagelijks geopend van 9 uur ‘s ochtends tot middernacht. Hoewel deze openingstijden in normale weken volstaan, pleit De Vrije Student voor de UB als 24-uurs bibliotheek in tentamentijd. Zo krijgen studenten de mogelijkheid om te studeren op het tijdstip dat hen uitkomt.

De Vrije Student wil optimaal gebruik maken van de ruimten in de universiteit. Daarom is het altijd nog een doorn in het oog van DVS dat er in tentamentijd veel werkgroeplokalen en collegezalen leeg staan. De Vrije Student wil deze ook inzetten om meer studieplekken te realiseren in tentamentijd.

6. Voor integratiemogelijkheden voor internationale studenten

De Vrije Student wil dat internationale studenten zich thuis voelen aan de RUG. Daarom wil De Vrije Student dat alle evenementen. diplomauitreikingen en thesis-verdedigingen worden gelivestreamd; zodat familie in het buitenland deze belangrijke gebeurtenissen kan volgen.

De Vrije Student pleit ook voor voldoende capaciteit voor de cursussen Nederlands bij het Talencentrum. De huidige capaciteit is doorgaans niet toereikend, waardoor er veel studenten op een wachtlijst blijven staan. De Nederlandse taal is stap 1 om te integreren in Groningen, daarom moet deze voor zoveel mogelijk studenten toegankelijk zijn

Verder wil De Vrije Student dat internationale studenten gelijke carrierekansen krijgen aan de RUG. Veel vacatures hebben nog een Nederlandse taaleis. Dat is een eis uit het verleden. Door die eis te laten varen, krijgen internationale studenten meer kansen op een stage of carriere aan de universiteit.

 7. Voor premaster-studenten

Premaster-studenten moeten al hun vakken afronden, voordat zij aan hun master mogen beginnen. Hierdoor ontstaan er situaties waarin studenten een jaar langer moeten studeren, om 1 vak af te ronden. De Vrije Student wil meer flexibiliteit in deze regeling, zodat premaster-studenten beter en sneller kunnen doorstromen naar hun master.

Daarnaast wil De Vrije Student dat de faculteit de premaster-student als een volwaardige student beschouwd. Tijdens de coronacrisis bleef de informatievoorziening richting premaster-studenten achter, waar bachelor- en masterstudenten goed werden geinformeerd. De Vrije Student wil dat deze groep studenten als volwaardig wordt erkend, door op dezelfde duidelijke en volledige wijze te worden geinformeerd als alle andere studenten.

8. Voor nuttige Career Services

De Career Services is een grote kostenpost aan de faculteit. Deze duurbetaalde afdeling concurreert echter met de studieverenigingen, die dezelfde activiteiten en diensten aanbieden. De Vrije Student vindt Career Services op deze manier verkwisting van onderwijsgeld, en pleit daarom voor een duidelijke verdeling in taken. Het onderwijsgeld kan beter en efficienter worden verdeeld, er gaat nu nog te veel geld naar het departement en te weinig naar de studenten.

Daarnaast wil De Vrije Student een betere samenwerking tussen Career Services en studieverenigingen. In plaats van elkaar beconcurreren, kunnen zij elkaar juist op waardevolle wijze aanvullen. Zo komt het onderwijsgeld het beste tot zijn recht.

9. Open Catering

De Vrije Student wil goede en betaalbare catering. De catering op de FEB is inmiddels al sterk verbeterd. Er is meer marktwerking en kwaliteit is verbeterd. De Vrije Student vindt dat het nog beter kan! De koffieautomaten kunnen beter bevoorraad worden en studenten moeten meer vrijheid krijgen om zelf eten en drinken mee te nemen.

Wist jij dat het faculteitsbeleid jou verbied om taart uit te delen op je verjaardag, omdat dat oneerlijke concurrentie zou zijn voor de cateringbedrijven? De Vrije Student vindt dat de cateraars beter gediend zijn met huurverlaging dan met dergelijke maatregelen, als de RUG de belangen van de cateraars wil waarborgen.

10. Voor duurzaamheid met resultaat

De Vrije Student staat voor effectieve duurzaamheidsmaatregelen. Er zijn nog veel dingen die de faculteit kan doen om onze planeet te redden. Zo kunnen we meer en meer met online colleges gaan werken, om zo onze ecologische voetafdruk te verminderen, door energie te besparen. Ook is er nog genoeg ruimte voor zonnepanelen en windmolens op de Zernike Campus!

Ook wil De Vrije Student de gebouwen van de RUG goed isoleren! Op termijn redden wij dan niet alleen de planeet, maar ook de portomonnee. 

11. Voor duidelijke huisregels

De Vrije Student pleit voor transparantie, maar de FEB kent op dit moment nog geen geschreven huisregels. Dit betekent dat studenten en medewerkers zijn overgelaten aan de wil van het faculteitsmanagement. Een faculteit voor bedrijfskunde zou echter moeten weten, duidelijke en transparante regels zijn beter voor iedereen. De Vrije Student wil daarom dat de faculteit haar huisregels opschrijft, zodat iedereen weet waar hij aan toe is.

12. Voor eerlijke correctiemethoden

Wanneer een student en een docent het niet eens zijn over de beoordeling van een examen of essay, kan het niet zo zijn dat de docent het laatste woord heeft. Een tweede corrector moet altijd een andere persoon, dan de oorspronkelijke docent zijn. Hiermee worden de objectiviteit van het onderwijs en het vertrouwen van de student gewaarborgd.