Verkiezingsprogramma FEB

Geef ambitie een stem!

Verkiezingsprogramma Faculteit Economie en Bedrijfskunde

 1. Straf studenten niet voor afwezigheid bij werkcolleges!

Bij De Vrije Student geloven we erin dat studenten opgeleid moeten worden tot zelfstandig en autonoom opererende professionals. Wij zijn dan ook van mening dat de motivatie van studenten om werkcolleges te bezoeken uit henzelf moet komen en dat de FEB dit niet mag afdwingen door met aftrek van studiepunten te dreigen. In plaats daarvan zouden wij liever een beperkt bonussysteem zien waarbij studenten tot een bepaald maximum bonuspunten kunnen verdienen voor aanwezigheid. Straffen werkt immers minder goed dan belonen.

 1.  Voor internationale studenten

De Vrije Student streeft ernaar dat de Zernike Campus voor iedere internationale student voelt als een thuis. Om dit te bereiken willen we onder andere dat belangrijke evenementen zoals diploma-uitreikingen middels een livestream te bekijken zijn voor familie over de hele wereld zodat zij de bijzondere dag van hun naasten mee kunnen maken. Ook studenten op uitwisseling zouden op deze manier toch hun diploma-ceremonie mee kunnen maken.

Daarnaast wil De Vrije Student dat de capaciteit voor Nederlandse cursussen wordt verhoogd zodat internationale studenten niet langer op een wachtlijst plaats hoeven te nemen en zij zich de Nederlandse taal sneller eigen kunnen maken.

Tenslotte is de communicatie vanuit de faculteit richting internationale studenten vaak niet optimaal. Hier willen we in het komende collegejaar extra aandacht voor vragen zodat de internationale studentengemeenschap goed geïnformeerd wordt.

 1. Behoud de digitale mogelijkheden na corona 

Bij De Vrije Student geloven we sterk in een balans tussen fysiek en online onderwijs. Na een jaar vol online onderwijs kunnen studenten en docenten logischerwijs niet wachten om weer fysiek colleges te kunnen volgen. De gedwongen digitalisering heeft het onderwijs echter ook veel goeds gebracht. Zo vinden wij het belangrijk dat hoorcolleges altijd online terug te kijken zijn zodat studenten zich nog beter kunnen voorbereiden op het tentamen en geen belangrijke stof missen als zij een keer verhinderd zijn.

Daarnaast willen wij dat studiematerialen en oude tentamens gratis online beschikbaar worden gesteld aan studenten zodat zij hier geen dure derde partij voor hoeven te gebruiken,

Door corona heeft de universiteit en de faculteit flinke investeringen in digitaal onderwijs moeten doen. Laat deze investeringen niet voor niks zijn geweest en gebruik de digitale mogelijkheden juist om het fysieke onderwijs te versterken!

 

 1. For Pre-Master Students. 

In de ogen van De Vrije Student zijn pre-master studenten volwaardige studenten en zou de faculteit ze ook als zodanig moeten behandelen. In tegenstelling tot bachelorstudenten en masterstudenten werden pre-masterstudenten tijdens de pandemie vaak gebrekkig geïnformeerd. De Vrije Student pleit dan ook voor betere communicatie richting pre-masterstudenten.

De Vrije Student pleit ook voor duidelijkere mailwisselingen en minder (voor pre-masterstudenten) overbodige informatie om te voorkomen dat pre-masterstudenten bedolven worden onder irrelevante informatie. Ook kan de faculteit nog stappen maken om beginnende pre-masterstudenten middels heldere communicatie kennis te laten maken met de systemen van de RUG. 

Tenslotte streeft De Vrije Student ernaar dat pre-masterstudenten beter begeleid worden tijdens hun tijd aan de FEB om ze te helpen omgaan met stress en eventuele andere problemen die zij tegenkomen. Wanneer pre-masterstudenten een periode moeten overbruggen voordat zij hun tentamen kunnen maken willen wij het ook mogelijk maken om een of meerdere relevante extra vakken te volgen.

 1. Meer studieplekken

De Vrije Student wil dat de ruimte binnen de faculteit optimaal gebruik wordt. Veel studenten hebben het afgelopen jaar gestudeerd in een setting die verre van ideaal was. Het gebruik van de reeds aanwezige ruimte op de faculteit kan hiervoor een goede oplossing zijn. Daarom pleiten wij ervoor dat ongebruikte klaslokalen en hoorcollegezalen tijdens de tentamenperiodes gebruikt worden als studieruimtes. Middels een online registratiesysteem kunnen studenten in de toekomst eenvoudig zelf ruimtes reserveren.

 1. Laat studenten naar de WC gaan tijdens tentamens

De FEB is een van de weinige faculteiten waarbij toiletbezoek tijdens een tentamen als regel niet is toegestaan. Ook bij online tentamens van twee uur waarbij studenten tot een uur na het tentamen zich moeten identificeren wordt vaak geen toestemming gegeven om gedurende liefst drie uur het toilet te bezoeken. De faculteit stelt zich wantrouwend op tegenover studenten en beschouwd ze eerder als potentiële fraudeur dan als mensen met basisbehoeften. De Vrije Student heeft zich hier het afgelopen jaar hard voor ingezet met als resultaat dat het faculteitsbestuur heeft toegezegd dit standpunt te heroverwegen zodat studenten komend collegejaar hopelijk gewoon het toilet kunnen bezoeken tijdens hun tentamen.

 1. Kortere wachtlijsten voor studieadviseurs en studentenpsychologen

Bij De Vrije Student vinden wij het heel belangrijk dat elke student snel en gemakkelijk terecht kan bij een studieadviseur of een studentenpsycholoog. In het afgelopen jaar hebben we gezien dat de wachttijden tijdens corona gigantisch lang waren. Echter waren er ook voor corona vaak al lange wachttijden waardoor studenten met urgente problemen te laat of niet goed konden worden geholpen. 

Wij gaan er komend jaar dan ook voor pleiten om studenten middels een korte intake te gaan rangschikken. Studenten met urgente problemen die op korte termijn geholpen moeten worden kunnen dan voorrang krijgen op studenten met minder urgente vragen of problemen zodat zij geen maanden hoeven te wachten op de behandeling van hun probleem.

 1. Behandel studenten eerlijk

Wanneer studenten hun tentamens inzien is vaak het eerste dat zij horen dat docenten vermoeden dat zij dit alleen maar doen om over hun cijfer te onderhandelen en dat zij niet voor kleine zaken in discussie willen. Hierdoor worden studenten moedwillig gedemotiveerd om hun tentamen in te zien en zodoende te leren van gemaakte fouten. Om situaties als deze te voorkomen pleit De Vrije Student voor een andere en meer meewerkende houding van docenten en willen wij studenten de mogelijkheid bieden om hun tentamen met iemand anders te bespreken dan de docent die het tentamen in eerste instantie beoordeeld heeft. Zo willen wij de eerlijkheid en transparantie vergroten.

 1. Zorgvuldig omgaan met privacy van studenten

De Vrije Student heeft de privacy van alle studenten hoog in het vaandel staan. Nog te vaak zien we dat er onzorgvuldig met persoonlijke gegevens van studenten wordt omgegaan omdat docenten niet voldoende aandacht aan privacy schenken. Voorbeelden hiervan zijn wanneer studenten gedwongen worden hun camera aan te hebben tijdens werkcolleges en massa-mails waarin persoonlijke informatie van studenten gemakkelijk te achterhalen is.

In het komende jaar zullen we het belang van privacy blijven benadrukken en ernaar streven dat er een privacy-checklist komt wanneer docenten informatie uploaden of verzenden. Op die manier hopen we het verspreiden van persoonsgevoelige informatie tot een minimum te beperken.

 1. Verstandig duurzaamheidsbeleid

De Vrije Student streeft naar een duurzame faculteit. Tegelijkertijd vinden we het ook belangrijk dat publiek geld niet zomaar over de balk wordt gesmeten in de hoop dat er een miniem resultaat aan verduurzaming wordt behaald. 

Wij pleiten daarom voor simpele en effectieve duurzame oplossingen. Het aanbieden van online hoorcolleges verlaagt de ecologische voetafdruk van studenten omdat zij niet met het OV hoeven te reizen. Ook het online beschikbaar stellen van studiematerialen en het gebruik van recyclebare materialen zijn voorbeelden van efficiënte en praktische duurzame oplossingen.

 1. Verspil geen Career Service geld

De Career Service van de FEB heeft jaarlijks een ontzettend groot budget waarvan zij meerdere mensen een fulltime dienstverband bieden. Desondanks is de impact van Career Service vaak beperkt omdat studieverenigingen zelf ook career events organiseren. De opkomst bij deze studieverenigingen is vaak veel groter, maar toch krijgen deze een veel kleiner budget. Studenten concurreren nu dus met een dik betaald professioneel instituut dat weinig waarde toevoegt voor FEB studenten.

De Vrije Student pleit er dan ook voor dat het geld dat nu aan Career Service wordt besteed deels aan studieverenigingen ten goede komt en dat de studieverenigingen meer gaan samenwerken met Career Service zodat de expertise van Career Service gedeeld kan worden.  

 1. Ruimere openingstijden UB

De Vrije Student vindt dat de huidige openingstijden van de UB te beperkt zijn. Tijdens tentamenperiodes zien wij graag dat de openingstijden verruimd worden zodat studenten meer mogelijkheden hebben om zich optimaal voor te bereiden op het tentamen. Ook pleiten wij ervoor om de bibliotheek op Zernike elke dag te openen en ook ruimere openingstijden te geven zodat deze locatie een goed alternatief wordt voor een nu vaak erg drukke UB.