Tentamens in coronatijd

Geef ambitie een stem!

Tentamens in coronatijd

Door: Pieter Polhuis

Wat mogen docenten wel en niet eisen tijdens tentamens? 

Docenten zijn gebonden aan de Onderwijs- en Examenregeling (OER). In de OER zijn de specifieke rechten en plichten opgenomen die per opleiding van de Rijksuniversiteit Groningen gelden voor zowel student als opleiding. Vanuit de OER is een examenreglement vastgesteld. Dit is een document waarin de faculteit de gang van zaken bij een examen of tentamen regelt. Wanneer docenten afwijken van de OER dan wel het facultaire examenreglement, heet de student het recht om dit bespreekbaar te maken. De beide documenten zijn te vinden op de site van de RUG.

Waar kunnen studenten terecht als de docenten niet de regels volgen? 

Studenten kunnen langs twee wegen hun ontevredenheid kenbaar maken: informeel en formeel.
Informeel kan de student suggesties en feedback communiceren bij de desbetreffende examinator.
Leidt de informele aanpak niet tot de gewenste uitkomst, kan de student de formele route bewandelen. Formeel kan de student bij algemene problemen zoals de procedure en de organisatie om het tentamen heen (zoals geluidsoverlast of het te laat beginnen van een tentamen) een schriftelijke klacht indienen bij de facultaire examencommissie. Heeft het probleem te maken met de inhoud of de beoordeling van het tentamen, kan de student bezwaar aantekenen bij het College van Beroep voor de Examens (CBE) via het online loket rechtsbescherming. Binnen zes weken moet het CBE reageren op het bezwaar.

Zijn je rechten anders in corona-tijden?

We zitten in bijzondere tijden nu alles noodgedwongen digitaal geëxamineerd moet worden. De kans dat dingen niet vlekkeloos lopen is daarom aanzienlijk aanwezig.  Zoals aangegeven kan je twee dingen doen. Het advies is om eerst de informele mogelijkheid zoveel mogelijk te gebruiken. Zeker in ongewone tijden is het voor beide partijen effectiever, sneller en prettiger om zoveel mogelijk gezamenlijk vanuit een redelijke houding op zoek te gaan naar oplossingen. Kom je ondanks de OER, het examenreglement en dit bericht er niet uit? Neem dan contact op met ons juridisch team via bestuur@dvsgroningen.nl.